ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > TKFanClub > # 490682 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 91 คน
TKFanClub

ขยายเวลา ส่งภาพถ่าย &#8220_ มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ &#8221_

สมาคมผู้ประกอปการรถจักรยานยนต์ไทย ขยายเวลาส่งผลงานภาพถ่ายประกวดวันสุดท้ายได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554


โครงการประกวดภาพถ่าย &#8220_ มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ &#8221_

โครงการประกวดภาพถ่าย &#8220_ มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ &#8221_

ปีพ.ศ. 2554 เป็นปีที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น &#8220_ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%&#8221_ ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหประชาชาติ(UN)ได้ เรียกร้องให้ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุของแต่ละประเทศที่ทั่วโลก ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ กำหนดให้ ปี ค.ศ. 2011-2020(พ.ศ.2554-2563) เป็น &#8220_ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน&#8221_ (Decade of Action for Road Safety) เพื่อให้แต่ละประเทศได้มีการกำหนดทิศทาง แผนงาน และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงถึงร้อยละ 50 ภายในอีก 10ปี ข้างหน้า
ทั้ง นี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่าซูซูกิ คาวาซากิ ในฐานะขององค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนส่ง เสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะทำให้ปัญหาอุบัติภัยทางถนนลดน้อยลงโดยเร็ว จึงจัดให้มีการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ &#8220_มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ &#8221_เพื่อ สะท้อนให้เห็นถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีจิตสำนึก และให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยสื่อสารจากทางภาพถ่ายที่ชนะเลิศจากการประกวด นำออกมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เป็นแบบ อย่างที่ดีและเป็นที่แพร่หลายสืบต่อไป

วัตถุประสงค์:

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักและมองเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของ การมี

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

-เพื่อเป็นการรณรงค์ให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการสูญเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทาง

ถนนให้ลดน้อยลง

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ในด้านความคิดที่สร้างสรรค์ และ

ศิลป์ในการถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

- เพื่อนำผลงานที่รับรางวัลชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทย ส่งเข้าสู่เวทีการประกวดความเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน

ที่เป็นสมาชิกของFAMI (Federation of Asian Motorcycle Industries ) ณ ประเทศญี่ปุ่นแนวทางประกอบหัวข้อเรื่องในการประกวด:

-ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกฯ 100%

-ไม่แสดงพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถ&#8220_เมาไม่ขี่&#8221_

-ผู้ขับขี่พึงประพฤติปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

- พฤติกรรมของผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

-สมรรถนะของยานพาหนะและผู้ขับขี่ พร้อมอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

-อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทของภาพถ่าย:ภาพดิจิตอล หรือ ภาพฟิลม์ทุกประเภทคุณสมบัติของผู้สมัคร:นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหลักฐานการสมัคร: แบบฟอร์มใบสมัครของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด:

1.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์และสื่อความหมายให้สอดคล้องตามหัวข้อการประกวด

&#8220_มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ &#8221_( ภาพรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในผลงานต้องเป็นรถ ฮอนด้า ยามาฮ่าซูซูกิ และ

คาวาซากิ เท่านั้น )

2.อุปกรณ์ถ่ายภาพสามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิลม์และกล้องดิจิตอล ตลอดจนการใช้เทคนิคในการปรับสี หรือตกแต่ง

แก้ไขเพื่อให้ภาพที่ถ่ายมีคุณภาพดีขึ้นได้ โดยภาพจะต้องยังคงธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นภาพสี-ขาวดำ ขนาด 12x18 นิ้วติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบทั้ง 4 ด้านๆละ

1 นิ้ว ด้านหลังติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดที่มีอยู่ในแบบฟอร์มให้ชัดเจนพร้อมส่ง

ภาพถ่าย ใบสมัคร และไฟล์ภาพจริงที่บันทึกลงบนแผ่นซีดี (เป็นไฟล์ JPG ที่มีความละเอียดภาพขั้นต่ำ 8 ล้านพิกเซล)

4. ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายที่เข้าประกวด ได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ(ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง

รางวัลเดียว)

5.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น

ส่งเข้าประกวด(ในกรณีที่พบการทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลที่ได้ทันที)

6.เป็นภาพถ่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลใดๆหรือเคยนำแสดงสู่สาธารณชนใน

งานอื่นๆมาก่อน

7.ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากผลงานนั้นเป็นการลอกเลียนหรือละเมิดสิทธิ์

ใดๆของผู้อื่น

8.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงงานนิทรรศการ

ในสถานที่ต่างๆได้ตามความเหมาะสม รวมถึงมีสิทธิ์ในการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับสมาคมฯทุกประเภท

9.สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดี ของผู้ที่ส่งเข้าประกวดทุกท่าน

10. ภาพถ่ายและต้นฉบับที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยเกณฑ์การตัดสิน:

1.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ผู้อื่นจะอุทธรณ์มิได้

2.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้กำหนดกฎกติกาและวิธีการตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน

3.คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน เฉพาะภาพถ่ายที่มีคุณค่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

หัวข้อแนวทางการประกวด ที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ ได้เป็นผู้ที่กำหนดขึ้นมาเท่านั้นรางวัล:

1.รางวัลชนะเลิศเงิน สด 15,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1 ที่นั่ง (เพื่อเข้าร่วมงานรับรางวัลที่เชียงใหม่ ประมาณปลายเดือนกันยายน 2554)/ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-โตเกียว 1 ที่นั่ง(เพื่อนำผลงานที่ชนะเลิศไปร่วมงานประกวดภาพถ่ายในกลุ่มประเทศอา เชี่ยน ประมาณเดือนมกราคม 2555)

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงิน สด 10,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1 ที่นั่ง (เพื่อเข้าร่วมงานรับรางวัลที่ เชียงใหม่ ประมาณปลายเดือนกันยายน 2554)

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 5,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1 ที่นั่ง (เพื่อเข้าร่วมงานรับรางวัลที่ เชียงใหม่ ประมาณปลายเดือนกันยายน 2554)

หมายเหตุ:รางวัลเงินสด หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%กำหนดการ:ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม -5 กันยายน 2554

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ( www.tmea.or.th / E-mail: tmea (at) tmea.or.th)การส่งผลงาน:
สามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง

ส่งทางไปรษณีย์ที่:สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง D. 201/12

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(ส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งด้วยตนเองที่:สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(เข้าประตูทางด้านสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน)ชั้น 2 ห้อง D. 201/12

โทร. 02-229-3147 โทรสาร. 02-229-3148 มือถือ 081-375-2843

(ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม -5 กันยายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. &#8211_ 17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การตัดสินภาพถ่าย:รอบคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ประกาศผลการตัดสิน:วันที่15กันยายน 2554

zulu13 M [ ดูกระทู้อื่นของ zulu13 ] - 180.183.117.47 - 5 Sep 2011 21:25 - #490682

อ่าน 858 : ตอบ 1

ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร
ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก TAS ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยทุกรูปแบบค่ะ
ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด http://www.tasgd.com โทร 0-2-277-0137-40
แฟกซ์ 02-277-0150 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Safety Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น

- ป้ายความปลอดภัย ( Safety ) – ป้ายเครื่องหมายจราจร

– ป้ายสถิติ ความปลอดภัย - ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม - และป้ายในรูปแบบต่างๆ ป้ายงานสั่งทำ ฯลฯ - ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง – ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน – ป้ายระวัง

– ป้ายระวังอันตราย - แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง – เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง - กระจกโค้งรอบทิศทาง – ยูโรเทป

- หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง - ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ )
- แขนกั้นรถยนต์ แบบธรรมดา (ไม้กระดก) มีหลายรูปแบบให้เลือกมากมาย ทั้งแบบแขนตรงและแขนที่พับได้เหมาะสำหรับ อาคารที่จอดรถ คอนโด หรือ อาคารสำนักงาน ฯลฯ

ติดต่อ 022770137-40 #11 E-mail : tasgd (at) hotmail.com

( 1 ) tasgd hotmail.com - 125.24.172.76 - 17 Oct 2012 14:07 #3726781
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 1 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )