ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
| หน้ารวม Review | ข่าว-ประชาสัมพันธ์ | ตากล้องต้องอ่าน | แชร์ว่อนเน็ต |

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST

“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

OTOP-Village-photo-contest

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยกำหนดโจทย์ในการส่งผลงานภาพถ่ายภายใต้แนวคิด DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย...ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน

โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ซึ่งตั้งอยู่ใน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการประกาศโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี และมีสังกัดในสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ )
3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ :
1. กำหนดจำนวนผลงานส่งภาพเข้าประกวด 1 ผู้สมัครไม่เกิน 20 ภาพ
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเพียง 1 ประเภทเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล
3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย, คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมมูลค่า 600,000 บาท
1. ประเภทประชาชนทั่วไป รวมเงินรางวัล 300,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
3. ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย 29 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
กรณีสมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.zense.co.th
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพผลงาน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
4. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. บึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10242 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นสำคัญ

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ (Website)
1. สามารถลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://goo.gl/hkVC35
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail) การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ otop@zense.co.th โดยต้องทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ : http://zense.co.th/files/PhotoContest-OTOPVillage.pdf

หมายเหตุ :
1. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
2. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้องตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
นามสกุล_ชื่อ_ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02, 03…. ตัวอย่าง นายขยัน รักดี ส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ RAKDEE_KAYAN_01

ช่องทางการติดต่อและสอบถามรายละเอียด
การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village
www.cdd.go.th และ www.zense.co.th

คณะผู้จัดการประกวด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
E-mail : otop@zense.co.th
Facebook : OTOPVillageThailand
โทรศัพท์ 09 1545 0671


แสดงความเห็น ด้วย Facebook Account ของคุณ ได้ตรงนี้
© Copyright : 2018. taKLONG.comข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Seagate เปิดตัวฮาร์ดไดรฟ์ NAS รุ่นใหม่ IronWolf ความจุ 14TB

Canon EOS M50 กล้องมิเรอร์เรส จัดเต็ม

แคนนอน อิมเมจ สแควร์ บาย เวิลด์คาเมร่า

Olympus Tough TG-5 กล้องเล็กพันธุ์แกร่ง ตอบโจทย์ขาลุย

งานทดสอบประสิทธิภาพกล้อง LUMIX GH5

ประกวดภาพถ่าย CanonLife Redefine ครั้งที่ 2

แข่งแรลลี่การกุศล Race for the Kids เส้นทาง กรุงเทพฯ-พัทยา

Canon เตรียมฉลองครบรอบ 30 ปี ผลิตภัณฑ์กล้องตระกูล EOS

กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลังจัดถุงยังชีพ ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โซนี่ไทยบุก Photo Fair 2016 รุกตลาดกล้องส่งท้ายปี

เปิดตัว กล้อง Canon EOS M10 x Rilakkuma Limited Edition

Canon เปิดตัวกล้อง PowerShot G7 X Mark II

เปิดตัว Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้

Sony จับมือ 4 ช่างภาพชื่อดัง จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Capture Thailand’s Greatness”

Canon เปิดตัวกล้อง DSLR รุ่น Canon EOS 80D

Dell XPS Ultrabook สำหรับตากล้องโดยเฉพาะ มีดีที่จอรองรับ AdobeRGB

Sony เปิดตัวกล้องโฟกัสเร็วที่สุดในโลก A6300

กล้อง Nikon D5 ที่สุดแห่งประสิทธิภาพของการถ่ายภาพเหนือระดับ

Canon ร่วมกับ โตโยต้า จัดกิจกรรม The Style Photo Race

CANON PHOTO MARATHON THAILAND 2015 (เชียงใหม่)

เปิดตัว Olympus OM-D E-M10 II พร้อมกันสั่น 5 แกน

Olympus เปิด Gallery แห่งใหม่ที่ Mega Bangna

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดสอบ ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพถ่ายภาพ

Canon รุกหนักตลาดกล้อง ชูคุณภาพอันดับ 1

Canon EOS 5D ฉลองครบรอบ 10 ปี

Canon Image Academy (CIA) Workshop

"Aquacade" นิทรรศการภาพถ่ายปลากัดไทย

Canon Connect Station CS100

Nikon1 J5

Canon MAXIFY printer

Panasonic GF7 Launch

Nikon Image Space


อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น กับ นายตากล้อง