ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > PictPost > # 511551 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 120 คน
PictPost

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข ค่ะ

141653posterRE01.jpg

โครงการประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ
หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข
ที่มาและความสำคัญ
มูลนิธิสัมมาชีพได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ก่อเกิดโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง, โครงการหนังสือ 102 เล่มเพื่อ 100 ห้องสมุด, โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน, ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพและวิสาหกิจ , สถาบันยุวโพธิชน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำความรู้และหลักธรรมะ ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ และมุ่งเน้นให้เกิดการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อพัฒนาจิตของตนให้ไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อความดี ความงาม ความจริง รวมทั้งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีธรรมะในหัวใจให้เกิดขึ้นในทุกวิชาชีพอันจะเป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้แนวคิดของสัมมาชีพ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และถูกตีความได้อย่างถูกต้อง ทางมูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมประกวดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพ โดยการถ่ายทอดแนวคิดสัมมาชีพผ่านทางภาพถ่าย
ความหมายของคำว่า สัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็นจิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น จะทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล เงินรางวัลละ 8,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
รางวัลเกียรติยศ 5 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
xxxเงินรางวัลที่ได้รับจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย 5 %

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
วิธีการส่งภาพ
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะต้องมีการบรรยายถึงภาพนั้นๆ โดยใช้แบบฟอร์มการบรรยายภาพด้านล่าง
2. การส่งไฟล์ภาพและไฟล์บรรยายภาพ
• ไฟล์ภาพ : ให้ส่งภาพเป็น ไฟล์ดิจิตอลสีหรือดิจิตอลขาวดำ ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ในสกุล .JPEG หรือ .TIFF ขนาด 12x8 นิ้ว 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น ซีดี และเขียนชื่อภาพกับชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกัน
• บรรยายภาพ : ให้เขียนชื่อภาพและสถานที่ถ่ายภาพ พร้อม คำบรรยายภาพ ที่เล่าถึงเรื่องราวของภาพถ่ายหรือบุคคลในภาพถ่ายที่เป็นข้อมูลจริง ขนาดความยาวไม่เกิน ครึ่งกระดาษ A4 โดยกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งรูปภาพ เช่น บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด ส่งภาพถ่ายจำนวน 5 ภาพ บุคคลนั้นต้องแนบแบบฟอร์มรายละเอียดภาพถ่ายที่บันทึกลงในกระดาษ A4 จำนวนทั้งสิ้น 5 แผ่น มาด้วย
3. เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ของตนเองด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนลงบนแผ่น ซีดี และเขียนที่มุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย
4. ผู้ประกวดสามารถส่งภาพด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิสัมมาชีพ เลขที่ 573/8 ซอยรามคำแหง39 (แยกศรีวรา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมดเขตรับผลงาน
31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 xxxกรณีการส่งทางไปรษณีย์ ถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ตัดสินผลงาน
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ.2555 พร้อมประกาศผลในเวปไซต์ของมูลนิธิสัมมาชีพ www.right-livelihoods.org และ www.sammachivonline.com และ ในการรับรางวัลทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบในภายหลังวันตัดสิน
เงื่อนไขและกติกา
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงความดีงามของการดำเนินชีวิตที่ดำเนินตามแนวคิดในแบบสัมมาชีพ
- ภาพที่ส่งเข้าประกวด ทุกรูปต้องมีข้อความบรรยายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้นๆ
- ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นภาพที่มีความงามทางศิลปะ และ เสนอมุมมองที่มีความคิดสร้างสรรค์
- ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ผลงาน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
- ผู้เข้าประกวด ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
- ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด แต่ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้ส่งผลงานอย่างสมบูรณ์ โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผลงานที่เข้าประกวดผู้จัดการประกวดสามารถนำไปจัดแสดง ในที่ต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆได้
- เกณฑ์การณ์ตัดสินผลงานของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการเท่านั้น และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
- ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพจากต้นฉบับ ห้ามเปลี่ยนแปลงและต่อเติมภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกินจากความเป็นจริง แต่ สามารถตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ได้บ้าง เช่น การปรับสี และแสง เพื่อให้ภาพถ่ายมีความสมบูรณ์มากขึ้น
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
- ผลงานที่ส่งต้องมีภาพและคำบรรยายคู่กัน หากขาดอันใดอันหนึ่ง ถือว่าผู้ส่งผลงานสละสิทธิ์
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ถ่ายภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากมีการตรวจพบ ถือว่าผู้ส่งผลงานสละสิทธิ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2936-6613 ต่อ 107 , 08-6789-7808 ,0876657992 และ
อีเมล์ sammachiv.pr (at) gmail.com
แบบฟอร์ม การบันทึกรายละเอียดภาพถ่ายสำหรับภาพถ่าย 1 ภาพ

ชื่อภาพ(ชื่อไฟล์ภาพ)……………………………………………………………...
ถ้าส่งเกิน 1 ภาพ เป็นภาพถ่ายลำดับที่ …………
สถานที่ถ่ายภาพ(ควรบอกให้ละเอียดที่สุด)………………………………………
ชื่อผู้ถ่ายภาพ………………………………………………………………………
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก………………………………….....................................
เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………….......
ข้อความบรรยายภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


wjantori M [ ดูกระทู้อื่นของ wjantori ] - 27.55.15.207 - 14 May 2012 00:06 - #511551

อ่าน 1001 : ตอบ 0

Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )